اولین انجمن هواداران مرتضی پاشایی
این انجمن در حال حاضر بسته شده است. مدیریت دلیل این امر را چنین بیان می‌کند:
تو نمیمیری مرد ... 1363 - 1393 مرتضی پاشایی ... رفتن همیشه تمام شدن نیست .. یک دل سیر خاطره با خود دارد ... تو میمانی با خاطراتی شیرین ....

Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 4.0
Powered by MyBB
Licencia Creative Commons